Senát a veřejnost

Schůze Senátu jsou veřejné, pokud se Senát neusnese, že schůze nebo její část je neveřejná. To se týká zvláště projednávání utajovaných otázek souvisejících s obranou nebo bezpečností státu. Projednávání návrhů zákonů a zákonných opatření je vždy veřejné. Veřejnosti, hostům a zástupcům sdělovacích prostředků jsou vyhrazena místa, ze kterých mohou průběh schůze Senátu sledovat. Tytéž zásady platí pro schůze senátních výborů a komisí. Veřejné jsou i všechny senátní publikace (senátní tisky, těsnopisecké zprávy o schůzích Senátu, přijatá usnesení a protokoly s výsledky hlasování).

Na základě návrhu nejméně pěti senátorů nebo výboru Senátu se Senát může usnést na konání veřejného slyšení. To je určeno k projednání určité otázky v působnosti Senátu se znalci a jinými osobami, které mohou podat informace o projednávané otázce. Veřejné slyšení může uspořádat i každý výbor Senátu k problematice spadající do jeho působnosti.

Jako komora Parlamentu je Senát adresátem řady petic, které projednává pověřený výbor a pravidelně o tom informuje plénum. Účelem této procedury je zprostředkovat informace mezi petenty a správními úřady, odstraňovat nedorozumění apod. Každá petice podepsaná nejméně 10 000 osobami se zařazuje po prošetření výborem k projednání na schůzi Senátu.

Na půdě Senátu probíhá pravidelně celá řada seminářůkonferencí, na kterých senátoři dávají prostor k vyjádření se zástupcům odborné i laické veřejnosti.

Pomineme-li tyto specifické formy činnosti Senátu, otevírá se česká druhá komora veřejnosti i řadou jiných způsobů. Připomínky k návrhům zákonů lze zasílat klasickou i elektronickou poštou přímo zpravodajům jednotlivých výborů. Na Internetu Senát prezentuje všechny důležité údaje o své činnosti, a to jak aktuální, tak za jednotlivá funkční období, uveřejňuje složení orgánů a senátorských klubů nebo adresy regionálních senátorských kanceláří. Dále vydává čtvrtletník „Senát“ informující o dění v Senátu, činnosti senátorů v regionech a zahraničních cestách senátních delegací, které mají prohlubovat vzájemnou spolupráci, a to na odborné, politické i ekonomické úrovni. V informačním centru jsou občanům k dispozici nejen informační materiály o Senátu, ale i návrhy zákonů. Kancelář Senátu také zajišťuje prohlídky s kvalifikovaným výkladem školám či početným návštěvám z jednotlivých volebních obvodů. Valdštejnský palác je pro veřejnost otevřen o víkendech, během státních svátků a dnů otevřených dveří. Od dubna do října je také denně otevřena Valdštejnská zahrada, kde jsou v letních měsících pořádána kulturní představení. Například od června do září se každý čtvrtek konají koncerty Kulturního léta v Senátu. Vstup do všech částí Valdštejnského paláce je zdarma.