Funkcionáři Senátu, orgány Senátu

Na první schůzi po každých řádných volbách do Senátu senátoři volí předsedumístopředsedy Senátu. Dále Senát na počátku každého funkčního období zřizuje kromě zákonem předpokládaného Organizačního a Mandátového a imunitního výboru další výbory. Jejich počet, název a náplň práce nejsou zákonem stanoveny, rozhoduje o tom Senát na své první schůzi. Senátoři pracují v tomto funkčním období v následujících výborech:

 • Organizační výbor
 • Mandátový a imunitní výbor
 • Ústavně-právní výbor
 • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
 • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
 • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
 • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
 • Výbor pro záležitosti Evropské unie
 • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Výbory projednávají věci, které jsou jim přikázány, a věci, na jejichž projednávání se usnesou. S výjimkou Organizačního výboru a Mandátového a imunitního výboru může být senátor členem pouze jednoho výboru. Předseda a místopředsedové Senátu jsou členy jen Organizačního výboru. Členové vlády mohou být zároveň poslanci nebo senátory, nemohou však být předsedou či místopředsedou Senátu ani členem výborů či komisí Senátu.

Pro řešení určité problematiky může výbor zřídit se souhlasem Senátu podvýbor. Jejich členy mohou být i senátoři z jiných výborů.

Komise Senát zřizuje zejména tehdy, jedná-li se o úkoly dotýkající se působnosti více orgánů Senátu anebo o úkoly, které nejsou v působnosti žádného ze Senátem zřízených orgánů. Členy komisí mohou být kromě senátorů i další osoby. Na počátku funkčního období Senát jako první bere na vědomí ustavení Volební komise.

Senát má v tomto funkčním období tyto komise:

 • Volební komisi
 • Stálou komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí
 • Stálou komisi Senátu pro práci Kanceláře Senátu
 • Stálou komisi Senátu pro rozvoj venkova
 • Stálou komisi Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
 • Stálou komisi Senátu pro sdělovací prostředky

Senát má také možnost ustanovit některé dočasné komise. Senát rovněž volí své zástupce do meziparlamentních organizací. Tyto stálé delegace jsou společné s Poslaneckou sněmovnou.

Senátoři se mohou sdružovat v senátorských klubech podle příslušnosti k politickým stranám a politickým hnutím, za něž kandidovali ve volbách. Senátorský klub mohou zřídit i senátoři, kteří ve volbách kandidovali jako nezávislí či senátoři nominovaní stranami nesplňující podmínku potřebného počtu senátorů pro ustavení klubu. Každý senátor může být členem jen jednoho senátorského klubu. K ustanovení senátorského klubu je třeba nejméně pěti senátorů.